About Ron Schutte

This author has not yet filled in any details.
So far Ron Schutte has created 301 blog entries.

Roemenië Voorzitter van de Europese Raad in 2019

Met ingang van 1 januari a.s. zal  Roemenië voor een periode van 6 maanden de rol van voorzitter van Europese Raad vervullen. Deze Europese Raad mag niet worden verward met de Raad van Europa. De Europese Raad is de EU‑instelling die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt. De leden ervan zijn de staatshoofden en regerings­leiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie.
Het voorzitterschap speelt een voortrekkersrol bij de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU-agenda, ordelijke wetgevingsprocessen en samenwerking tussen de lidstaten. Daarom moet het voorzitterschap optreden als een eerlijke en neutrale bemiddelaar. Het voorzitterschap leidt de zittingen van de verschillende Raadsformaties (uitgezonderd de Raad Buitenlandse Zaken) en de vergaderingen van de voorbereidende Raadsinstanties, waaronder vaste comités (zoals het Comité van permanente vertegenwoordigers: het Coreper) en werk‑groepen en comités die zeer specifieke onderwerpen behandelen. Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad in zijn betrekkingen met de andere EU‑instellingen, in het bijzonder met de Commissie en het Europees Parlement. Het moet overeenstemming over wetgevingsdossiers trachten te bereiken via trialogen, informele onderhandelingen en vergaderingen van het bemiddelingscomité.
Tijdens het Roemeense voorzitterschap vinden twee belangrijke Europese events plaats en dat is op de eerste plaats de Brexitdatum van 29 maart a.s. Een gebeurtenis van grote betekenis en invloed zal hebben op de EU. Een andere belangrijke gebeurtenis zullen de Europese verkiezingen zijn die van 23 tot en met 26 mei a.s.plaatsvinden en daarbij zal het Roemeense voorzitterschap van invloed zijn vooral in organisatorische zin zoals de Europese topberaadslagingen regelen.
Het logo van het Roemeense EU voorzitterschap is ontworpen door  Ioan Nicolae Dobrinescu, een 14 jarige leerling van een middelbare school in Boekarest. Zijn motivering voor de creatie van een Dacische wolf is: “Ik deed het met heel mijn hart. Voor mij moet de Europese Unie zeker zijn van zichzelf, sterk. Ja, zoals een wolf. Een wolf – zoals we leerden in de geschiedenisles – maakt deel uit van alle Europese culturen. We hebben ook op school geleerd dat Roemenië de grootste wolvenpopulatie van Europa herbergt. Ik ben blij dat we de natuur beschermen. Ik denk dat we Europa dat moeten vertellen, “benadrukte hij.
Dat dus in 2019 de wereldwijde focus op Roemenië is gericht, behoeft geen nadere uitleg. Het land zal in ieder geval meer bekendheid krijgen en  dat lijkt ons geen overbodige luxe. Vooral politici zullen zich gedwongen voelen om zich meer kennis eigen te maken van het land en zijn geschiedenis en cultuur.Zij kunnen niet meer volstaan met een dossier van krantenknipsels, waarin teveel opinie’s zijn opgenomen en te weinig feitelijke informatie. De tot op heden verschenen EU rapportages zijn nogal onevenwichtig opgesteld .Overigens zal het bedrijfsleven de toon aangeven want in het algemeen gesteld zijn de economische relaties richtinggevend. Dus een zekere alertheid bij het Nederlands bedrijfsleven zal de DRN graag ondersteunen.

Roemenië klaar voor voorzitterschap Europese Unie

Dank zij de enorme inspanningen van met name de jonge (33) Roemeense Minister Victor Negrescu van Europese Zaken heeft het land alle voorbereidingen genomen om per 1 januari a.s. het roulerend  voorzitterschap van de Europese Unie over te nemen. Naast een continuering van het vigerend beleid van de EU en de eigen accenten die Roemenië aanbrengt, wordt het voorzitterschap extra verzwaard door de Brexitdatum op 29 maart 2019 en de Europese parlementsverkiezingen die in de periode van 23 t/m 26 mei 2019 zullen plaatsvinden. In 2019 komen er veel topfuncties vrij in de Europese Unie. Zo worden er naast verkiezingen voor het Europees Parlement een nieuwe Europese Commissie  benoemd. Ook lopen de mandaten van de huidige voorzitters van de Europese Raad , de Europese Centrale Bank  en de eurogroep af. Deze extra data c.q. gebeurtenissen hebben uiteraard een verzwarende taak op het EU voorzitterschap. Uiteraard zal het bedrijfsleven door de focus op Roemenië daarvan de vruchten plukken.

Voor wie de ontwikkelingen wil blijven volgen verwijzen wij naar de website www.romania2019.eu/en/

Roemeens bedrijfsleven en Nationale Bank bekritiseren loonstijging en minimumloon

De Roemeense Businessmen’s Association of Romania(AOAR)  zegt dat de loonsverhogingen in openbaar bestuur, gezondheid en onderwijs, zonder te voldoen aan de prestatiecriteria, niet hebben geleid tot een verbetering van de dienstverlening aan bedrijven en burgers.
AOAR heeft de aandacht gevestigd op het feit dat de beslissingen om de lonen te verhogen zonder de herziening van het relevante juridische kader, in veel gevallen tegenstrijdig (frequente wijzigingen of handhaving over onrealistische  voorwaarden) hun doel van openbaar belang niet zullen bereiken. AOAR keurt het gebrek aan politieke wil met betrekking tot de automatisering van openbare diensten met name af, in tegenstelling tot de verklaringen en toezeggingen, die herhaaldelijk door alle politieke besluitvormers zijn opgeëist. Het gevolg van een gebrek aan automatisering voor openbare en lokale diensten is een hogere druk voor het verhogen van het aantal werknemers (meer dan 15.000 nieuwe werknemers in de publieke sector, in 2017).De AOAR  constateert met spijt dat het bestuursprogramma met betrekking tot de verbetering van de relatie tussen overheid en bedrijfsleven en omgeving slechts een loze verkiezingsbelofte is. Alle beslissingen die door de opeenvolgende regeringen na 1 januari 2017 zijn genomen, hebben de bedrijven aan strenge controles onderworpen, waardoor het vertrouwen en de prestaties van de sociaal-economische omgeving zijn aangetast. Het gevaar van het negeren, door de politieke besluitvormers, van de fundamentele verzoeken van de zakelijke omgeving, heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de investeringen, tot versterking van de spanningen op de arbeidsmarkt en tot de vertraging van de economische groei, “aldus de AOAR. Tevens betoogt de AOAR dat de aankondiging van verhoging van het minimumloon, vanaf 1 november, vóór 1 januari 2019, een populistisch, willekeurig besluit is dat gevolgen zal hebben voor de particuliere sector, met name de verwerkende industrie.
De President van de Roemeense Nationale Bank Mugur Isarescu waarschuwt dat loonsverhogingen moeten worden gekoppeld aan een productiviteitsstijging. Bovendien zullen loonstijgingen op basis van marktwerking worden bepaald en niet door politici. Om een ​​solide economie te hebben, is het belangrijk om een ​​perspectief te behouden om coherente politieke hervormingen door te voeren. Roemenië heeft stabiele economische convergentie nodig. Het is de enige manier om onze bestemming te bereiken, “zei Mugur Isărescu.

Romanian Business Day op 22 november in Stadion De Galgenwaard in Utrecht

Op donderdag 22 november a.s. zal het inmiddels welom bekende event van de Romanian Business Day in Stadion De Galgenwaard worden georganiseerd. Na de vakantieperiode zullen nadere informaties volgen. Zoals gebruikelijk zal het een co-productie van de ING Bank zijn en het Dutch Romanian Network c.q. Romanian Netherlands Chamber of Commerce. Voor de sponsoren en leden zijn er mogelijkheden om kosteloos exposure te generen en onder andere om deze reden maken wij vroegtijdig de datum bekend. Gelet op de vakantieperiode zullen wij deze uiteraard herhalen.

Roemeense media: Damen Shipyards Group favoriet

Gaat The Three Seas Initiative de Europese agenda beïnvloeden?

Het Driezeeëninitiatief is een forum van twaalf EU-lidstaten langs of nabij de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee, met als doel de onderlinge dialoog te bevorderen omtrent diverse gemeenschappelijke kwesties die de betrokken landen aangaan.

De leden zijn Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovakije en Slovenië. Polen en Kroatië gaven in 2015 de aanzet tot het oprichten van dit forum. De omvang van de TSI landen van 28% van het EU grondgebied en 22% van de bevolking van de EU lidstaten mag zeker substantieel c.q. beduidend worden genoemd, in schril contrast met het gegeven dat zij slechts 10% van het Bruto Binnenlands Product(BBP) vertegenwoordigen.
Topmeetings met belangstelling uit China, Verenigde Staten, Duitsland en Europese Commissie
Een eerste tweedaagse top vond plaats in Dubrovnik op 25 en 26 augustus 2016, waar ook een hooggeplaatste vertegenwoordiger van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken Liu Haixing als gastspreker een voordracht gaf over de Nieuwe Zijderoute. Er werd overeengekomen om de economische samenwerking te versterken, in het bijzonder op gebied van digitalisering,energie,transport en infrastructuur.
De top in 2017 werd gehouden in Warschau op 6 en 7 juli en werd ook bijgewoond door de Amerikaanse president Donald Trump, die verklaarde dat de Verenigde Staten het initiatief voluit steunen en zij zichzelf als partner zien van het Three Seas Initiative.
Roemeense top in Boekarest
Medio september jl.(2018)vond de derde top plaats in Roemenië, waarbij de thema’s handel, energie, infrastructuur en politieke samenwerking waren.Op deze top waren aanwezig de President van de Europese Commissie Jean Claude Juncker, de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en Rick Perry de Amerikaanse Minister van Energie. De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat zijn land een partnership wil aangaan met The Three Seas Initiative vooral om de Duitse zakelijke belangen met de landen die deel uitmaken van het forum, zeker te stellen. Daarbij moet worden aangetekend dat de Bondskanselier Angela Merkel haar bedenkingen heeft geuit tegen voornoemde initiatief wat zij ziet als een upgrade van de Visegradlanden(Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije)waarvan de twee eerstgenoemde niet bepaald de meest Europees gezinde lidstaten van de EU genoemd mogen worden in de zin dat zij wel aanspraak maken op de Europese fondsen, maar zich niet aan de spelregels willen houden.
Daarentegen erkent Jean Claude Juncker, het Three Seas Initiative, als een constructieve bijdrage aan de regionale ontwikkeling wat leidt tot een grotere cohesie van de Europese Unie als geheel.
Politiek signaal?
In de politieke zin van het woord werd er ook gesproken over een tegenwicht vormen tegen de groeiende invloed van Rusland en China, maar ook tegen de as Duitsland-Frankrijk, het Europa van verschillende snelheden en de houding van West-Europese lidstaten ten opzichte van de landen van The Three Seas Initiative, waardoor weerstanden zijn ontstaan en zij zich niet als gelijkwaardige partners behandeld voelen. De Europese Commissie zal zijn houding moeten wijzigen; zij moeten niet tegenover de lidstaten in Centraal-en Oost-Europa gaan staan, maar er naast.Hun patriachale houding bevordert een ongewenste polarisatie die een negatieve invloed heeft op de Europese samenwerking.Voorts bleek uit een steekproef gehouden onder Europarlementariërs en Nederlandse parlementsleden dat vooral bij de jongere generatie de kennis over Roemenië voor verbetering vatbaar te zijn. Het gevolg daarvan is dat er een zeer eenzijdige beeldvorming is ontstaan die op gespannen voet staat met de realiteit.
Vergroting economische invloed
Tijdens de top in Boekarest werd een TSI Netwerk van Kamers van Koophandel opgericht en werd er een intentieverklaring met betrekking tot de oprichting van het Three Seas Investment Fund ondertekend.
Gelet op het concrete plan van aanpak voor de komende jaren van de TSI landen dat vooral gericht is op een economische versnelling van de regio zal het zeker de Europese agenda gaan beïnvloeden en verdient het de aanbeveling de ontwikkelingen te volgen.De vierde top zal in 2019 in Slovenië plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.three-seas.eu

Premier Mark Rutte bracht officieel bezoek aan Roemenië

Op 12 september jl. bracht onze premier een kort bezoek aan Roemenië, waarvan de officiële agenda hieronder staat weergegeven.

Hoewel Nederland niet tot de “trojka” behoort, stond het Roemeense EU voorzitterschap in de eerste helft van 2019 op de agenda. Een korte uitleg over deze trojka: Om continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad te bevorderen wordt er nauw samengewerkt tussen telkens 3 lidstaten die na elkaar het voorzitterschap bekleden en die “trojka’s” worden genoemd. Dit systeem werd in 2009 ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Een voorzitterschapstrio bepaalt de doelstellingen op lange termijn en stelt een gemeenschappelijke agenda op met de onderwerpen en grote thema’s die de Raad gedurende de betrokken 18 maanden zal behandelen. Op basis daarvan geeft elk van de 3 landen vervolgens nadere invulling aan zijn eigen halfjaarlijkse programma. Het trio voor de eerste helft van 2019 zal derhalve bestaan uit Finland, Kroatië en het Roemeense voorzitterschap.
Onderstaand een vrije compilatie uit de gesprekken die tussen Premier Mark Rutte, President Klaus Johannis en Premier Viorica Dăncilă hebben plaatsgevonden.

Populisme versus pragmatisme
President Klaus Johannis gaf aan dat het populisme in beide landen niet leidend mag zijn, waardoor ongewilde weerstanden tegen bemoeienis van buitenaf kunnen ontstaan en ons moeten richten op de gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie.
In dit kader moeten ook de justitiële en hervormingen en de aanpak van corruptie (niet juridisch term) plaatsvinden, zoals omschreven in het Coöperatie- en Verificatie Mechanisme(CVM). In dit kader is ook de assistentie ingeroepen van de instellingen van de Raad van Europa zoals Greco en Commissie van Venetië. Hoewel door de gesprekspartners niet alles bij de naam werd genoemd mag het succesvolle optreden van het Anti-Corruptie Directoraat worden genoemd, zoals ook het recente doorlichten van het justitieel systeem c.q.apparaat(scheiding der machten).

Schengen
Zowel de Roemeense president als de Roemeense premier brachten de toetreding tot de Schengenzone ter sprake, want altijd een uiterst gevoelige geschilpunt tussen beide landen was en is. De Nederlandse koppeling van twee aparte verdragen, dus Schengen en het CVM, wordt van Roemeense zijde nog steeds als een contractbreuk ervaren. Terecht merkte Premier Viorica Dăncilă op dat de MVC problematiek niet aan de Schengennormen mag worden gerelateerd, omdat het twee van elkaar verschillende verdragen zijn. Zoals verwacht bleef een concreet antwoord van Premier Mark Rutte uit. Laatstgenoemde verschilt in deze kwestie ook van mening met het Nederlandse bedrijfsleven, want de DRN en de VNO-NCW hebben destijds een duidelijk statement afgegeven dat zij de koppeling van Schengen en CVM afwezen.

Economische relaties
De uitstekende economische relaties werden door alle betrokkenen onderschreven. Dit gegeven interpreterend zou het de stelling recht doen dat deze ondanks politici en ambtenaren goed genoemd mag worden en dat geldt zowel voor Nederlandse als Roemeense zijde.

Doel van het bezoek
Het uiteindelijke doel van het ultrakorte bezoek werd niet duidelijk en gelet op de uitspraken is er de indruk achtergebleven dat Nederland het bezoek aflegde in relatie met het komende Roemeense voorzitterschap van de EU. In deze zin maakte de Roemeense Premier Viorica Dăncilă de prikkelende opmerking dat dit het eerste bezoek is dat afgelopen 15 jaar door een Nederlandse premier aan Roemenië is gebracht. Zij was echter hoopvol en voegde daaraan toe dat Nederland behoort tot de top buitenlandse investeerders in Roemenië, en de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in ons land nog steeds groeit. Daarom willen wij manieren scheppen om deze samenwerking te versterken door meer economische uitwisselingen en met bedrijven fora te organiseren. Zij presenteerde de Nederlandse minister-president een nieuw beleggingsraamwerk in Roemenië, zoals de goedkeuring van het aanbestedingsrecht en de wet van publiek-private samenwerking. Voorts  besprak zij (nieuwe) terreinen van samenwerking zowel bilateraal als sectoraal,op de terreinen van onderzoek en innovatie, landbouw, defensie en veiligheid. En met name samenwerking in marine-industrie is een benchmark voor onze bilaterale samenwerking, aldus de premier.

Nationaal Export Event in ‘s-Hertogenbosch (3 oktober)

Op woensdag 3 oktober a.s. wordt weer het Nationale Export Event gehouden en deze keer is de bijzondere locatie 1931 Congrescentrum in Den Bosch. Het was de eerste overdekte en afgesloten veemarkt van  Nederland werd in 1931 geopend in Den Bosch. Volgens de architectuur van die tijd (de Amsterdamse School) werden een marktplaats en diverse hallen gebouwd, nét buiten het centrum. Van 1931 tot en met 2001 werden deze hallen intensief gebruikt door veehandelaren uit de regio. Thans is het al jaren een uitstekend congrescentrum met enorm veel parkeerplaatsen en gelegen naast de Brabanthallen.
Het Nationaal Export Event is hét evenement voor startende en ervaren exporteurs die willen investeren in internationaal succes. Spreek met Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers uit meer dan 100 landen en met de specialisten van ING, Evofenedex en de Netherlands Enterprice Agency (RVO.nl). Naast een-op-eengesprekken staan ook huiskamergesprekken en workshops op het programma en is er volop ruimte om te netwerken met collega-ondernemers.Ongetwijfeld zal op de achtergrond een rol spelen dat ’s-Hertogenbosch voor 2018 als Brabantse hoofdstad de door de EU ingestelde erkenning heeft van European Region of Gastronomy en die het volgend jaar aan de Roemeense stad Sibiu is toegekend. Dat impliceert dat de belangrijke agri & foodsector centraal staat die tot de Nederlandse topsectoren behoort.
Uiteraard zal Roemenië ook prominent zijn vertegenwoordigd, zoals onder andere door het Dutch Romanian Network c.q. Romanian Netherlands Chamber of Commerce en de handelsraad van de Nederlandse ambassade. Voor het voorlopig programma en deelname verwijzen wij u naar https://exportevent.nl/

DRN Task Force Agri&Food vraagbaak en vliegwiel

Deze groep deskundigen bestaat uit specialisten ieder op hun vakgebied, maar bovenal zijn het mensen die over hun eigen schaduw heen springen en hun kennis en ervaring willen delen met hun collega’s uit de agrarische  en daarmee verwante sector. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de samenstelling van een White Paper dat uiteindelijk dient om bepaalde zaken in overleg met het Roemeense Ministerie van Landbouw te versnellen en tegelijkertijd knelpunten op te lossen. Met andere woorden de daad bij het woord te voegen. Omdat de agrarische sector zowel in  Roemenië als in Nederland tot een topsector is bestempeld is een matchmaking van belangen voor de hand liggend, ook voor individuele bedrijven. Individueel opereren op internationale markten hebben een aantal bedrijven en/of instellingen tot hun schade doen inzien dat het leidt tot hoge kosten, tijdverlies en concurrentiekracht.
De agri-en foodsector kent vele deelsectoren en omdat de ketenontwikkeling en samenwerking in Roemenië nog in de kinderschoenen staat, is een gezamenlijk optreden van Nederlandse zijde wenselijk om te voorkomen dat we geen onderdeel van het probleem worden. Bovendien ontstaat door samenwerking synergie en last but not least is het geheel  meer dan de som van de delen.
Maak kennis met de mensen achter de schermen en raadpleeg de link https://www.dutchromaniannetwork.nl/drn-task-force-agri-food-romania/

Roemenië wordt derde grootste producent in Europa van aardgas

Roemenië zou de op twee na grootste producent van aardgas in Europa kunnen worden vanwege de offshoregasprojecten in de Zwarte Zee, volgens Francois-Regis Mouton, directeur van EU-aangelegenheden bij de internationale vereniging van olie- en gasproducenten (IOGP).
Hij voegde eraan toe dat de potentiële gasvoorraden in de Zwarte Zee meer dan 200 miljard kubieke meter bedragen. Deze middelen zullen leiden tot diversificatie van de gasvoorziening in Zuidoost-Europa.
“Hiervoor hebben we interconnecties, marktliberalisatie en een stabiel wettelijk kader nodig”, zei hij, volgens de lokale Agerpres.
Volgens een onderzoek van Deloitte zullen de investeringen in gas uit de Zwarte Zee extra begrotingsinkomsten van 26 miljard USD genereren en in 2040 ongeveer USD 40 miljard aan het BBP van Roemenië toevoegen.
Hongarije is officieel de eerste klant voor het Zwarte-Zeegas in Roemenië nadat de Hongaarse regering een overeenkomst met de Amerikaanse groep ExxonMobil voor gasleveringen vanaf 2022 had ondertekend. Deze leveringen zullen de helft van het jaarlijkse Hongaarse gasverbruik dekken, momenteel ongeveer 10 miljard kubieke meter.
Dit zou echter vereisen dat de Roemeense gastransporteur Transgaz, die eigendom is van de overheid, de tweede fase van de BRUA-gaspijpleiding voltooit, waardoor het gastransport van Roemenië naar Hongarije zou kunnen toenemen tot 4,4 miljard kubieke meter per jaar. De volledige capaciteit van de pijpleiding is tot 2037 gereserveerd door twee Hongaarse bedrijven.
Hongarije importeert momenteel 85% van zijn gas van de Russische groep Gazprom. ExxonMobil en de Roemeense groep OMV Petrom exploiteren de grootste offshore gasrand in de Zwarte Zee.