Publicaties

Minder volume en flinke verschuiving in transport en logistiek

Webinar voor varkenshouders

Chances in the Romanian pigsector for Dutch entrepreneurs

Kansen voor commerciële varkensproductie in Roemenië

Onlangs heeft Wageningen Economic research een studie afgerond in opdracht van de Asociaţa Producătorilor de Carne de Porc din România  (APCPR). Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden voor professionele varkensbedrijven in Roemenië. Hierbij speelt natuurlijk de actuele situatie rond Afrikaanse varkenspest (AVP) een belangrijke rol.

De belangrijkste bevindingen uit deze studie zijn hier onder kort samengevat.

In Roemenië wordt veel varkensvlees gegeten. In 2017 was dit 29 kg per persoon. Het meeste vlees is afkomstig van commerciële bedrijven. Maar op het platteland is nog steeds 30% van het varkensvlees afkomstig van “backyard” productie. Er zijn in Roemenië grotere 229 bedrijven die samen 44% van het aantal dieren hebben. Daar tegenover staan de 1,2 miljoen backyard bedrijven, die samen 56% van de dieren hebben.

De binnenlandse productie neemt af en de afhankelijkheid van import van zowel varkensvlees als van biggen neemt toe. De zelfvoorzieningsgraad van varkensvlees was in 2017 62%. Door de uitbraken van AVP is in de periode 2017-2019 de binnenlandse productie met nog 20% extra afgenomen.

De gemiddelde kostprijs van professionele varkensproductie is enigszins lager dan in Nederland (€ 1,60/kg in Ro versus € 1,68/kg in NL). Vooral het afmesten is goedkoper terwijl biggenproductie duurder is. Maar er zijn net als in Nederland grote verschillen tussen bedrijven.

Van de vele uitbraken van AVP in Roemenië ondervindt de professioneel varkenshouderij veel hinder. Indien professionele bedrijven getroffen worden door een uitbraak moeten alle dieren worden gedood. Maar ook worden de bedrijven regelmatig en soms langdurig geconfronteerd met vervoersbeperkingen door uitbraken van AVP op (backyard) bedrijven in de buurt. Vooral voor zeugenbedrijven heeft dit grote gevolgen: er ontstaat snel overbevolking en welzijnsproblemen. Bedrijven moeten overgaan tot euthanaseren van dieren, aborteren van zeugen en kunnen allerlei contracten niet na komen. Dit gaat gepaard met veel stress bij eigenaren en personeel. Ook de extreme hygiënemaatregelen die getroffen moeten worden hakken er behoorlijk in bij de bedrijven. De schade die dit opleverde was gemiddeld € 250,- per gemiddeld aanwezige zeug (met grote verschillen tussen bedrijven).  Bij een bedrijf met duizend zeugen hebben we het dan over een kwart miljoen Euro.

De studie stelt een aantal beleidsmaatregelen voor die kunnen bijdragen aan het verminderen van de problemen met AVP. De maatregelen variëren van het 1) verhogen van de biosecurity, 2) het verminderen of controleren van backyard productie rond commerciële bedrijven zowel tijdens een uitbraak van AVP maar ook in niet-besmette gebieden, 3) verregaande samenwerking tussen commerciële bedrijven en backyard holdings zodat er minder ongecontroleerde aanvoer is van dieren in het gebied, en 4) het creëren van gesloten bedrijven op een locatie waardoor men minder gevoelig is voor de gevolgen van vervoersbeperkingen 5) regionalisatie en compartimentalisering en 6) hygiënemaatregelen bij jagers. Aanbevolen wordt om naast het toezien op naleven van de wettelijke maatregelen een mix van genoemde maatregelen toe te passen die kunnen bijdragen aan het terugbrengen van het risico op besmetting.

Varkensproductie in Roemenië is en blijft belangrijk en de huidige hoge varkensprijzen bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van de varkensproductie op commerciële bedrijven. Echter AVP zal er voor zorgen dat bedrijven regelmatig met vervoersbeperkingen geconfronteerd blijven worden. Hoe om te gaan en samen te werken met de grote aantallen en politiek belangrijke backyard holdings blijft daarbij een uitdaging. Het volledige rapport c.q. kunt u raadplegen door hier te klikken of de volgende link benutten: https://edepot.wur.nl/513715

Bron: WUR Economic Research Dr.RHM(Ron) Bergevoet en Ing. R(Robert) Hoste.

Het volledige rapport kunt u inzien door hier te klikken. Of klik op één van onderstaande iconen.

ING Onderzoek – Ouderen vanuit een economisch oogpunt

In de regel produceren gepensioneerden minder en verbruiken ze minder dan jongeren. Veroudering gaat niet alleen over het verminderen van het economische potentieel van een land. De keerzijde van de medaille is de groeiende vraag naar producten en diensten die zijn afgestemd op de behoeften van ouderen. True, bij de bespreking van het ouder worden, in gedachten houden dat het zal invloed hebben op alle belangrijke richtingen van de economie: Onderwijs :zullen er minder kinderen zijn, dus hebben minder behoefte aan docenten, gezondheid en zelfs hoe om te gaan met bankieren.
De ING hebben onlangs een rapport gepubliceerd met een analyse van de Europese landen die dergelijke zorgcentra het hardst nodig hebben. Of, meer precies, in economische termen, waar de vraag naar dergelijke producten het grootst is.
ING analyseerde 11 Europese landen (die 84% van de EU-gezinnen vertegenwoordigden), met een representatieve steekproef van de bevolking van elk deelnemend land dat werd onderzocht. Onderstaand een kleine greep uit het rapport “Elderly care and housing demand in the EU” .

Het volledige rapport kunt u inzien door hier te klikken. Of klik op één van onderstaande iconen.

 

Volgens alle officiële schattingen (officiële statistieken van de VN en onderzoek onderzochte landen door ING), zal het aantal mensen boven de 75 jaar of ouder in de EU te verdubbelen tegen 2050. Het aandeel van de uitgaven aan zorg en huisvesting is hoger voor ouderen dan voor de jongeren, en zal de komende 10 jaar tot 5,5% in volume toenemen.

Wat staat o.a. in de ING-studie:

  • Spanje, Italië en Duitsland zijn de landen met het hoogste percentage ouderen in de totale bevolking.
  • De Nederlanders en de Belgen zijn het best in het hoofdstuk ‘financiële gezondheid’.
  • Bulgarije en Roemenië hebben het meest behoefte aan een grotere betrokkenheid van de staat bij dit soort activiteiten.
  • De overgrote meerderheid van de ouderen in Europa staat open voor huisvestingsmogelijkheden aangepast aan ouderen.
  • Sinds 2002 is de levensverwachting bij geboorte in de EU met 2,5 maanden per jaar toegenomen. In dezelfde periode steeg de gezonde levensverwachting voor mensen ouder dan 65 jaar sinds 2006 met 1,5 maand per jaar, omdat gezondheidsproblemen sterk toenemen met de leeftijd.

Passende ondersteuning, gezondheidszorg en levensomstandigheden kunnen ouderen helpen om onafhankelijk te blijven.

Volgens de psychologie van het Roemeense volk, geschreven door Cluj David, die de Global Age Watch Index citeert, is het beeld van de Roemeense senioren als volgt:

  • gezondheid (score: 44,9 uit 100, 64e positie onder de geanalyseerde landen): levensverwachting: vanaf de leeftijd van 60 is er een levensverwachting van nog eens 20 jaar, waarvan 15 gezond; in termen van gezondheid: 81,3% van de 50-plussers is van mening dat ze een vergelijkbaar levensniveau hebben met die van 35-49 jaar;
  • financiële zekerheid (score: 77,2 uit 100, 26e positie tussen de geanalyseerde landen). 98% van de 65-plussers heeft een pensioen; het armoedepercentage is 6,4% – het percentage van 60-plussers met een inkomen dat lager is dan de helft van het gemiddelde inkomen van het land; mensen ouder dan 60 hebben een inkomen voor consumptie van 90,9% van het gemiddelde inkomen van de rest van de bevolking voor consumptie;
  • sociaal vermogen / functioneren (score: 33,5 uit 100, 46e positie onder de geanalyseerde landen): 41,4% van de 55-64-jarigen is in dienst; 69% van de 60-plussers heeft op zijn minst gymnasiumonderwijs;
  • steun voor de maatschappij / het milieu (score: 62 van de 100, 64e positie onder de geanalyseerde landen);
  • sociale relaties: 75% van de 50-plussers heeft vrienden en familieleden waarop ze kunnen vertrouwen wanneer dat nodig is; fysieke veiligheid: 54% van de mensen ouder dan 50 jaar voelt zich veilig om alleen op straat te lopen in de stad / het gebied waar ze wonen; burgervrijheid: 59% van de 50-plussers voelt zich tevreden met de burgerlijke vrijheden die ze hebben (bijvoorbeeld vrijheid van keuze); openbaar vervoersysteem: 62% van de 50-plussers is tevreden over het openbaarvervoersysteem.

Het sociale imago van ouderen in Roemenië is echter positief: (1) De overeenkomst versus het meningsverschil met de bewering dat senioren een druk op de samenleving zijn, is als volgt: 17,8% vs. 78,7%, (2) de overeenkomst versus het meningsverschil met de stelling dat de senioren te veel politieke macht hebben is als volgt: 50,9% vs. 38.6%, (3) de overeenkomst versus het meningsverschil met de bewering dat senioren in onze tijd niet gerespecteerd worden ziet er als volgt uit: 85.3% vs. 12.8% en (4) de overeenkomst versus het meningsverschil met de stelling dat de senioren teveel van de overheidsmiddelen krijgen is als volgt: 11.9% vs. 85,1%.

Nieuwe btw-regels voor e-handel in de EU – Moss regime

De online verkoop binnen de EU bedraagt ​​jaarlijks ongeveer 550 miljard euro, ongeveer 96 miljard euro door grensoverschrijdende verkoop. Een van de grootste gevolgen van de ontwikkeling van online handel is dat de btw-wetgeving gelijke tred moet houden en moet worden aangepast aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Zo heeft de Europese Raad in december 2018 aangenomen respectievelijk de nieuwe wetgevingspakket online verkoop van goederen en diensten binnen de Europese Unie die radicaal de regels van de btw-uitvoering zal veranderen vindt plaats in twee fasen, in 2019 en 2021.Zodra de wijzigingen van kracht worden, zal de nieuwe Mini One Stop Shop (MOSS) een grote impact hebben op bedrijven die online goederen en diensten verkopen, met name voor diegenen die afstand verkopen en diegenen die online transacties via platforms of elektronische interfaces mogelijk maken.

Voor uitgebreide informatie klik dan hier

Conceptbesluit fiscaal overgangsrecht in geval van no deal Brexit

Het blijft voor burgers en bedrijven nog steeds onduidelijk waar zij zich op moeten richten in de aanloop naar de datum van de voorgenomen terugtrekking van het VK uit de EU op 29 maart 2019, 24.00 uur, waarmee het VK een derde land wordt. Vanwege deze onduidelijkheid over met name de fiscale gevolgen in de loop van een belasting- of boekjaar, acht de staatssecretaris het wenselijk om te komen tot een vorm van (kortdurend) overgangsrecht in de fiscaliteit, andere dan de douanewetgeving, ingeval van een no deal Brexit.

Voor uitgebreide informatie klik dan hier

Aanbeveling om de integriteit

In het rapport wordt onder andere aangegeven dat  Nederland meer maatregelen moet treffen om corruptie te voorkomen bij bewindslieden, hun politiek adviseurs, politiemensen en marechaussees. Het anticorruptieorgaan GRECO van de Raad van Europa geeft in het rapport een reeks aanbevelingen om de integriteit van de uitvoerende macht en van de sterke arm te versterken.

AANBEVELINGEN OM DE INTEGRITEIT ALS PDF DOWNLOADEN

Romanian Health Care

Roemenië is een van de grootste markten in Centraal-en Oost-Europa en kent een zeer snelgroeiende economie. Het land telt bijna 20 miljoen inwoners en heeft in vergelijking met andere EU lidstaten een relatief lage levensverwachting. Dit biedt kansen voor ondernemingen in de gezondheidssector. De lagere levensverwachting heeft verschillende oorzaken, waaronder de matige kwaliteit van de gezondheidszorg. Bijgaand marktonderzoek is uitgevoerd door Export Market Research te Utrecht in opdracht van The Netherlands Enterprise Agency(RVO) en Nederlandse Ambassade in Boekarest.

THE ROMANIAN HEALT-CARE ALS PDF DOWNLOADEN

ROMANIAN HEALTH CARE

ING geeft economische vooruitzichten voor 2019 in Roemenië aan

De ING heeft medio februari zijn Economic Outlook Romania 2019 gepresenteerd. Het heldere overzicht met beknopte duidelijke toelichting e richting voor dit jaar aan. Het is opgesteld door Valentin Tataru, economist van ING Romania met de veelzeggende titel Slower cruising speed.Tal van macro-economische ontwikkelingen passeren de revue, alsmede korte samenvattingen die de soms uiteenlopende ontwikkelingen verduidelijken.
Uit de vele grafieken onderstaand een voorbeeld over de periode van 2010 tot met 2017 met het kort maar krachtige commentaar dat het dit jaar een tandje minder zal gaan, wat overigens redelijk overeenkomt met het beeld in de andere EU lidstaten.

ECONOMIC OUTLOOK ROMANIA ALS PDF DOWNLOADEN

ECONOMIC OUTLOOK ROMANIA

Pro Memorie 2019

Ondernemers, managers en administrateurs worden elk jaar weer geconfronteerd met nieuwe tarieven, premies, uitvoeringsmaatregelen en wetten.
In de jaarlijkse Pro Memorie is deze informatie op een overzichtelijke wijze voor u samengevat.
Daarnaast zijn enkele veelgebruikte variabele gegevens opgenomen, zoals de rentetarieven van de Europese Centrale Bank (ECB), de wettelijke rente, de belasting- en invorderingsrente en valutakoersen.

De Pro Memorie is een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De hoeveelheid en gedetailleerdheid van de informatie maken deze handzame en overzichtelijke samenvatting daarbij tot een belangrijk hulpmiddel.

PRO MEMORIE ALS PDF DOWNLOADEN

KPMG-Pro-Memorie-2019

Nieuw marktrapport foodsectoren Roemenië

hollandlogo-netherlands embassyHet Roemeense rapport van 192 pagina’s behandelt de retail-, zuivel-, vleesverwerking-, groente en fruit-, bakkerij-, aardappelverwerking- en vissector. Per sector komen productie, consumptie, handel en de belangrijkste spelers aan bod. De beschrijving van het investeringsklimaat en een overzicht van marco-economische gegevens schetsen het grote kader van de ontwikkelingen. Als concrete voorbeelden zijn HS codes van vijf jaar in- en export en een overzicht van de huidige consumentenprijzen van een aantal producten opgenomen.

FOOD MARKET IN ROMANIA 2016

dutchromaniannetwork-pdf

FOOD MARKET IN ROMANIA 2016

dutchromaniannetwork-pdf

ANNEX   DYNAMICS OF CONSUMPTION, PRODUCTION, TRADE

FOOD MARKET IN ROMANIA 2016

dutchromaniannetwork-pdf

ANNEX   FOOD PRICE EXAMPLES

DN Agrar Group opent Academie voor Nederlandse studenten

dutchromaniannetwork-pdfImage12De succesvolle Nederlandse agrarische ondernemer Jan de Boer heeft onlangs een academie opgestart in Roemenië die studenten van agrarische opleidingen of pas afgestudeerden zonder werkervaring de gelegenheid biedt om via stageplaatsen al dan niet in de vorm van summerschool praktische werkervaring op te doen. De periode’s kunnen van zes weken tot zes maanden zijn op het hypermoderne bedrijf in de prachtige omgeving van het Roemeense  Garbova( district Alba).DN Agrar Academy

Presentaties Expertmeeting Agriculture Romania

agricover-logo

agriculture

Handelsinstrumentarium RVO – Presentatie Expertmeeting Romani

RVO

Presentatie RO BG Dierlijke sector

RVO

Presentatie RO BG Plantaardige sector

RVO

Documentatie Roemeense fruitsector

DFGSmallLogo
dutchromaniannetwork-pdf
Investeringsgids en overzicht EU fondsen voor de fruitteelt in  Roemenië

Nieuwe Roemeense wetgeving op het terrein van Transfer Pricing

kpmgOp 2 februari 2016 werd nieuwe Roemeense wetgeving op het gebied van transfer pricing gepubliceerd. dutchromaniannetwork-pdfAls gevolg van de nieuwe wetgeving zullen ondernemingen, afhankelijk van de grootte van hun omzet, verplicht zijn om transfer pricing documentatie of jaarlijks, dan wel op verzoek aan de Roemeense belastingdienst te verstrekken.

 Presentaties Romanian Business Day

Waterproblematiekreport infographic

Economische Actualiteiten Roemenie

Waterproblematiekreport

Fiscale Actualiteiten Roemenie

Ervaringen Roemeense veehouderij

Opiniestuk over politieke en economische relatie

romania-journal

Exclusive interview with Ben Jager

Romania has good “products” but they won’t sell by themselves

Een interview met The Romanian Journal waarin aspecten van de huidige economische en politieke relatie tussen Nederland en Roemenië wordt belichtleesmeer

Investment in Romania

dutchromaniannetwork-pdfkpmgGids met uitgebreide en recente informatie over het zakendoen, het opzetten van een bedrijf en het belastingstelsel in Roemenië.

Engelstalige samenvatting over Europese liberalisatie van de arbeidsmarkt

vlaggen-nl-rodutchromaniannetwork-pdf

Persbericht

dutchromaniannetwork-pdfkpmgInvoering BTW Verleggingsrekening

Nearshoring-White Paper met aanbeveling

NRCC DIGITAAL-BLADEREN

Nearshoring-Gids voor het MKB

NRCCDIGITAAL-BLADEREN

Aandachtspunten oprichten bedrijf in Roemenië

dutchromaniannetwork-pdfdrnlogo_SMALL

 

Een overzicht van een aantal wettelijke grondbeginselen om een bedrijf op te richten in Roemenië.

Transfer Pricing in CEE

Transfer-pricing-services DIGITAAL-BLADERENEen helder overzicht van transfer pricing, ook in Roemenië

Damen in Roemenië

damen Maak kennis met een pionier in Roemenië. presentatieBekijk presentatie

Standpunt VNO-NCW-MKB inzake Schengen

dutchromaniannetwork-pdfOpsteker-inzake-SchengendossierVrij verkeer Bulgaren en Roemenen

Europa & De Feiten

Europa-De-Feiten21

De feiten direct uit de mond van de ondernemers die vanuit de dagelijkse praktijk dagelijks met Europa worden geconfronteerd en zich maar al te goed realiseren hoe belangrijk Europa voor de Nederlandse werkgelegenheid en welvaart is. Via een videopresentatie zelf aan het woord, van kleinbedrijf tot grootbedrijf, van de slager en de aardappelteler tot de scheepsbouwer.

Bekijk de feiten >>>